Course

คลาสฝึกสนทนาภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัว

สำหรับท่านที่ต้องการฝึกฝนทักษะการฟังและพูด ซึ่งเน้นการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันเป็นหลัก โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นชาวต่างชาติ ทำให้ได้ฝึกฝนการฟังกับสำเนียงของต่างชาติอย่างแท้จริง
  • เรียนชั่วโมงละ 600 บาท ต่อ 1 ท่าน